Våra tjänster

Vi hjälper er att möta kraven från kunder, lagstiftare och medarbetare inom miljö och hållbarhet.

 • Kunder ställer allt oftare krav på att leverantörer kan visa på ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete.
 • Företag som jobbar med miljö och hållbarhet har högre lönsamhet än de som inte gör det.
 • Företagets varumärke stärks.
 • Verksamheten bidrar till en hållbar värld.
 • Människor värderar hållbarhet högt och det stärker företagets position som attraktiv arbetsgivare.

Vi erbjuder:

 • Ett digitalt analysverktyg, Envolytics SDG, som bidrar till hållbarhetsredovisning och visar företagets miljöpåverkan.
 • Analys av dotterbolag och leverantörer, Envolytics Levels.
 • Smidig Miljödiplomering inom Svensk miljöbas/Sustainable standards.
 • Framtagande av underlag till hållbarhetsredovisning.
 • Grundläggande miljöutbildning av anställda med diplomering.

Envolytics SDG - Ett digitalt verktyg för att mäta din hållbarhet.

Envolytics har tagit fram ett webbaserat verktyg för små och medelstora bolag för att mäta och utvärdera deras arbete inom hållbarhet. Verktyget ger dig en avstamp i hållbarhetsarbetet, och ett stöd för att kontinuerligt kunna följa upp förbättringsarbetet. Du får ett betyg, en rating, på hur bolaget presterar idag, och vilka områden ni enklast kan förbättra er inom. En analys består i ett frågebatteri, som tar ungefär en timme att
besvara och du får en rating, ett resultat och en rapport direkt.

Envolytics SDG hjälper företag och organisationer att identifiera effekterna och den påverkan de har på miljö och hållbarhetsområdet. Det genererar en rating där betydelsen av varje värde bestäms med hjälp av ett riskbaserat tillvägagångssätt, som tar hänsyn till företagens och intressenternas prioriteringar, benchmarking inom branscher och andra riskfaktorer som identifierats och har positivt eller negativ miljöpåverkan. Det väger även in om riskfaktorerna uppstår inom företaget eller hos dess leverantörer och samarbetspartners.

Vår flerstegsstrategi ger en tydlig och repeterbar process som företag och organisationer kan använda för att utveckla sitt miljö och hållbarhetsarbete. Företag kan välja att övervaka ett eller flera enda hållbarhetsmått med hjälp av flera olika indikatorer som kan vara kvantitativa eller kvalitativa, absoluta eller normaliserade och reaktiva eller proaktiva.

Låter det här intressant för er?

Envolytics Levels - Ett digitalt verktyg för Hållbarhetsuppföljning av dina leverantörer.

Avtalsuppföljning av leverantörer inom hållbarhet är många gånger ett krav på stora bolag och bolag inom stat, region och kommun. Att göra en hållbarhetsanalys av leverantörer kan många gånger vara besvärligt och kostsamt och kräver en struktur. Envolytics Levels är en produkt som ger er underlagen och datat samlat på ett likriktat och strukturerat sätt. Undersökningsmetodiken är enkel och kraftfull – och tar i tid ungefär en timma per leverantör att genomföra, med rätt kunskap om sin verksamhet.

Mät dina leverantörers hållbarhet – och låt Envolytics hjälpa dig med en djuplodande hållbarhetsmätning inför en revision. Envolytics mäter alla leverantörer på en konsistent och sätt och följer rådande standarder för hållbarhet.

Slutrapporten ger ett bra underlag och översyn av era leverantörers hållbarhetsarbete. Datat kan också överföras för egen analys till ert BI-system eller andra datakällor.

Envolytics Levels kan också erbjudas till företag med ett löpande krav på uppföljning av nya leverantörer, som t.ex konsultmäklare, stat, region, kommun eller andra företag med stor omsättning av leverantörer. Låt oss ta en diskussion om fastprismodeller för er löpande uppföljning.

 

Evolytics Levels erbjuder också ett kraftfullt verktyg för hållbarhetsuppföljning av koncerner med många dotterbolag. Att mäta hållbarhetsarbetet inom koncernen på ett konsistent sätt ger god insikt på koncernivå om vilka behov som finns inom koncernen. Då hållbarhet ärvs hierarkiskt, uppåt från leverantörens underleverantörer, till leverantörer, dotterbolag, upp till koncernmodern, så kan Envolytics Levels ge en konsistent mätning på hela koncernen, med dess döttrar och leverantörer. Låt oss ta en diskussion om vad vi kan göra för er. 

Envolytics ESG Questionnaire

Generera din rapport snabbt – du har den direkt efter en företagsanalys genom Envolytics SDG-verktyget.

• För Due Diligence.
• För Finansieringlösningar med hållbarhetsrabatt.
• För Investerare

Rapporten fyller kraven från flera standarer, bland annat Carnegie/Spiltan.

Hållbarhetsredovisning

En hållbarhetsredovisning är ett sätt för ett företag att marknadsföra sitt arbete inom hållbarhet; vad man uppnått och vart man är påväg. Med hållbarhet avses företagets arbete i frågor om miljö och klimat; sociala ansvar, samt styrning och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsredovisningens målgrupp är investerare, kunder, medarbetare och leverantörer och ska klargöra de risker och möjligheter som olika hållbarhetsfrågor innebär för företaget. Hållbarhetsredovisningen ligger också till grund för det interna förbättringsarbetet.
 
En hållbarhetsredovisning är samma sak som en hållbarhetsrapport. Idag används företrädesvis begreppet hållbarhetsredovisning. En hållbarhetsredovisning är antingen en del av bolagets årsredovisning eller en egen redovisningsdel. Det är fullt valbart.
 
2017 infördes en svensk lag om hållbarhetsredovisning. Lagen är baserad på EU-direktiv och innebär att hållbarhetsredovisning är obligatorisk för stora företag i Sverige. Den innefattar företag som uppfyller minst 2 av följande:
 
 • Fler än 250 anställda.
 • Balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor.
 • Nettoomsättning på över 350 miljoner.
Här ingår förutom den privata sektorn statliga bolag, börsnoterade företag, kreditinstitut och försäkringsföretag, samt offentliga verksamheter.
 
Alla företag borde dock jobba med hållbarhet, eftersom arbetet ger en Win-Win för alla parter, även ekonomiskt.

Det som är på gång från EU:s sida är att alla börsnoterade bolag kommer att tvingas hållbarhetsredovisa, förmodligen redan 2023, och då oavsett storlek. Det vore inte orimligt att de krav ovan då även sänks i lagrumet, så att allt mindre bolag måste hållbarhetsredovisa.

Låt oss ta en diskussion kring var ni ligger i ert hållbarhetsarbete och hur vi kan hjälpa er med ert framtagande av en hållbarhetsredovisiong.

 

Miljö- och hållbarhetsdiplomering
- inom Svensk Miljöbas / Sustainable Standards

Vi Miljödiplomerar er på ett smidigt och tidseffektivt sätt enligt SUSA – Sustainable Standards, tidigare Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. Miljödiplomeringen kommer visa era kunder och andra att ni har ett aktivt miljöarbete.

En miljödiplomering innebär att ni får ett miljöledningssystem på plats, och vi hjälper er att sömlöst integrera ert hållbarhetsarbete med verksamhetens befintliga ledningssystem. Har ni inget ledningssystem alls idag, så säkerställer vi att ni får en lösning på plats för miljö- och hållbarhet.

 

Grundläggande Miljöutbildning - i NanoLearning-format

En nano-utbildning är ett format där varje kurs-element bara tar några minuter att genomföra och kan göras i telefonen på väg till jobbet eller när man har lite tid över. Total tidsåtgång för kursen är någon timme. Vi skickar löpande ut dessa korta utbildningar till era medarbetare. Ni bygger fördjupad kunskap över tid och bygger grund för nästa steg.

En grundläggande miljöutbildning är ett obligatoriskt moment i en Miljö- och Hållbarhetsdiplomering.

Konsulterande tjänster

Livscykelanalyser
Att titta på produkter, processer eller verksamheter ur ett livscykelperspektiv  ger en unik insikt i problemområden och styrkor inom hållbarhetsområdet. Syftet med en livscykelanalys är att analysera en produkts miljöpåverkan från “vaggan till graven”, det vill säga uttag av råvara, transporter, tillverkning, användning, återvinning och slutligt omhändertagande.. Vi hjälper företag att hantera  livscykelperspektiv i egen verksamhet och hos leverantörer och samarbetspartners.
Livscykelanalyser ligger till grund för miljövarudeklarationer. De utgör även en viktig del i hållbarhetsrapportering och är en förutsättning för att uppnå en hållbar cirkulär ekonomi.

Envolytics arbetar utifrån de av ISO faställda LCA kriterierna:

 • Mål och omfattning, i denna fas definieras den produkt eller tjänst som skall bedömas. En funktionell grund för jämförelsen är vald och den nödvändiga detaljnivån är definierad.
 • Inventeringsanalys, I denna fas inventeras all användning av energi och material samt utsläpp för varje produkt eller tjänst som ingår i livscykeln för den definierade produkten.
 • Konsekvensanalys, effekterna av resursanvändning och genererade utsläpp grupperas och kvantifieras med hjälp av ett antal påverkanskategorier för att sedan viktas utefter relevans.
 • Tolkning, resultaten rapporteras på ett så informativt sätt som möjligt och möjligheterna för att minska effekterna på miljön av den produkt eller tjänst som valts utvärderas systematiskt.

Identifiera och hantera klimatmål enligt Science Based Target-metoden (SBTi).
SBTi är ett samarbete mellan CDP (Carbon Disclosure Project), FN:s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Initiativets övergripande mål är att företag och företag över hela världen använder vetenskapsbaserade mål som en grundläggande komponent i sin inställning till hållbarhet. Visa vägen mot en koldioxidfri ekonomi, främja innovation och driva hållbar tillväxt genom att sätta ambitiösa, vetenskapsbaserade utsläppsminskningsmål.

Envolytics hjälper företag att minska koldioxidutsläppen i hela värdekedjan genom att genomföra de fem processstegen utifrån de uppsatta målen i syfte att identifiera och minska

 • Direkta Koldioxidutsläpp som produceras som ett direkt resultat av företagens verksamheter.
 • Indirekta Koldioxidutsläpp från exempelvis förbrukning av el, värme och kyla.
 • Samt övriga utsläpp som uppstår i leverantörskedjor, affärsresor, råvaror och godstransporter till kunder m.fl.

Vi hjälper miljömedvetna företag att identifiera och hantera hållbarhetsrisker.
Översyn och stöd kring hållbarhetsrisker genom

 • Identifiering och kartläggning av signifikanta hållbarhetsrisker i värdekedjan
 • Implementering av aktiviteter, processer och åtgärder för att hantera identifierade hållbarhetsrisker
 • Kontinuerlig uppföljning, kontroll och utvärdering av hållbarhetsrisker samt framtagande av handlingsplan för att löpande hantera riskdrivare.

Vi hjälper företag att ta fram en miljö och hållbarhetsstrategi
Vi arbetar med att identifiera de miljö och hållbarhetsprinciper såsom ansvarsskyldighet, policy/regelefterlevnad, etiskt beteende, ägarintressen och öppenhet) har alla stor påverkan på miljön, samhället och ekonomin.

Vi fokuserar även på de centrala miljö och hållbarhetskriterier som varje organisation behöver hantera för att arbeta mer effektivt med miljöfrågor såsom driftsmetoder, produkter och tjänster som är centrala kategorier som företagen måste ta itu med när de utvecklar sin hållbarhetsstrategi.