Cirkulär Ekonomi

Cirkulär ekonomi är en vision om en ekonomi som är värdebevarande och som möjliggör att vi använder resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt.

En cirkulär ekonomi är ett industriellt system som är designat att vara värdebevarande. Den ersätter den linjära flödesekonomin med förlängd livslängd och bevarande av produkter och materials värde. Den innebär ett skifte till förnybar energi, utfasning av giftiga ämnen och syftar till att eliminera avfall genom högklassig design av material, produkter, system och affärsmodeller.

 

 

Hållbar konsumtion och produktion
En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier. Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är därför även en förutsättning för att ställa om till en grön ekonomi och för en hållbar utveckling.

Hållbar konsumtion och produktion är en tvärgående fråga som kompletterar andra mål. För att ställa om till hållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs en rad verktyg och åtgärder, på olika nivåer och genomförda av olika aktörer. Utbildning och tillgång till information är viktiga komponenter mot att nå målen.  Tydlig och lättillgänglig information i form av bland annat miljömärkning, konsumentupplysningstjänster, produktinformation i butiker samt webbaserad information etc. möjliggör för konsumenter och andra aktörer att göra ansvarsfulla och hållbara val av produkter och tjänster och att ställa om till mer hållbara livsstilar.

 

Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi är en förutsättning för att nå klimatmålen. En cirkulär ekonomi är designat för att behålla produkter och material i systemet med ett så högt värde som möjligt och utan att generera något avfall. Den är baserad på förnyelsebara, återvinningsbara eller återvunna resurser och material.

Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som man tillverkat så länge det går. Och när sakerna är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen.

En viktig faktor som driver de nya konsumtionsmönstren är AI, smartphones och digitaliseringen. För en ny konsumentgeneration är appar och webbsajter självklarheter och de förväntar sig positiva kundupplevelser längs hela köpresan. Företag som ignorerar en omnikanalstrategi med kundupplevelsen i centrum riskerar att hamna på efterkälken och tappa betydande marknadsandelar. Second hand är stort, vintage är stort. Den cirkulära konsumenten är här för att stanna.

Information och utbildning är viktigt för att få konsumenter att välja cirkulära beteendemönster. Samtidigt vill vi att producenter ska kunna ange produktens sociala och miljömässiga fotavtryck – utsläppsminskning, bevarande av biologisk mångfald, resurseffektivitet eller undvikande av komponenter med hög miljöpåverkan, beräknad livslängd, möjlighet att erhålla reservdelar och alternativ för reparation för att underlätta för medvetna konsumenter att hitta bra produkter.

För att ställa om till en cirkulär ekonomi behöver vi förändra hur vi konsumerar och hur vi återvinner:

Vi behöver minska konsumtionen av nya saker,  återanvända mer, designa produkter och förpackningar smartare, återvinna mer material, utnyttja energin i det som inte kan återvinnas och som därför måste förbrännas.

Hur vi gör detta kan ske på flera sätt. Företag kan dela, hyra eller leasa produktionsmedel snarare än att äga dem själva, och på samma sätt hyra eller leasa ut produkterna till sina kunder snarare än att sälja dem. På så sätt säljer man “funktionen” snarare än produkten.

Biobaserad ekonomi
En biobaserad ekonomi bygger på biologiska material, i stället för fossilbaserade material. En bioekonomi innebär ett samhälle som baseras på förnybara biologiska resurser. För att visionen ska bli verklighet krävs att olika branscher och sektorer samarbetar. Vi behöver ny kunskap från forskning och utveckling samt nya samarbetsformer där kunskap omsätts i innovation. Det handlar framför allt om nya material och optimal förbrukning – strävan mot ett fossilfritt samhälle.

Återvinningsindustrierna spelar en avgörande roll i omställningen till cirkulära resursflöden genom att samla in avfall, bearbeta det och omvandla det till nya råvaror. Återvinningsföretagen kan återvinna i princip alla typer av produkter och material. En ökad användning av återvunnet material är nödvändig eftersom det kan minska koldioxidutsläppen kraftigt. Återvunna råvaror är mer klimatsmarta än nya råvaror, för vissa material är koldioxidbesparingen hela 95 procent när vi använder återvunnet material istället för nytt. Vi behöver tillverka produktermed återvunnet material och designa dem för att kunna separeras, sorteras och återvinnas igen.