Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbar konsumtion och produktionsmönster
En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier. Detta innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa och därmed minskad fattigdom. Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är därför även en förutsättning för att ställa om till en grön ekonomi och för en hållbar utveckling.
Med fokus på delmål 12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning och delmål 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser.

Envolytics bidrar till att uppnå målen genom att hjälpa företag att uppnå hållbar konsumtion genom att identifiera bolagens hållbarhetsrisker och rating genom stärka innovations- och näringslivsklimatet så att fler cirkulära företag kan växa och erbjuda sina produkter och tjänster för såväl hemmamarknad som export.