Bekämpa klimatförändringarna

Bekämpa klimatförändringarna
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling.


Envolytics bidrar till att bekämpa klimatförändringarna genom att bidra till att företag identifierar och väljer miljömedvetna samarbetspartners för att tillsammans skapa ett mer hållbart samhälle och att producenter använder leverantörer med fokus på hållbarhet i alla steg. Leverantörer och producenter stärker sitt varumärke ytterligare genom att ingå samarbete med företag som har samma syn på hållbarhet och miljö.